ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:   α.    Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.   β.    Το (ζ) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).   γ.    Τα (η) έως (κ) σχετικά με τα οποία…