ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2019

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

α. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

β. Νόμος υπ’ αριθμ. 1400/73 «Περί μη χρησιμοποιήσεως ως αμέσους ή εμμέσους αντιπροσώπους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ.»,

γ. Νόμος 3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»,

δ. Υπ’ αριθ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

ε. Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

στ. Νόμος υπ’ αριθμ. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

ζ. Την 243/2019 Commitment με την οποία έγινε ανάληψη υποχρέωσης

Διακηρύσσει

ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου (CPV 09135100-5) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, επ’ ωφελεία του, με κριτήριο κατακύρωσης το μικρότερο ποσοστό προσαύξησης (%) ανά λίτρο καυσίμου επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά τιμής διυλιστηρίου (ex-factory price), την ημέρα παράδοσης του, απαλλασσόμενη από κάθε φόρο (άρθρο 63 Ν.4257/2014), στο Ν. Χανίων, διάρκειας έξι (6) μηνών χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (56.689,50€), χωρίς Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

3. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 5 Ιουν 2019, και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του (δ) σχετικού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή, η 10 Ιουν 2019 και ώρα 14:00

5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών την 11 Ιουν 19 και ώρα 10:00.

6. Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 67 του (στ) σχετικού.

7. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο (γ) σχετικό. Το ΠΒΚ δε θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω περιγραφόμενο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΠΒΚ, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

8. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, όπως στα Παραρτήματα «Α» και «Β».

9. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται όπως:

α. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

Μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας και την τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της συνημμένης περίληψης προκήρυξης αποστέλλοντάς μας τη σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

β. Ημερήσιος και Περιοδικός Τύπος

Προβεί στη δημοσίευση της συνημμένης περίληψης προκήρυξης τη 21 Μαΐου 19, σύμφωνα με τα παρακάτω :

(1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

(2) Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

(3) Να αποστείλουν στο ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, καθόσον το ΠΒΚ απαλλάσσεται αυτού σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

10. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

11. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν επί του θέματος και στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ www.namfi.gr/procurement-announcements όπου από 15 Μαΐου 2019 θα αναρτηθούν τα τεύχη της προκήρυξης, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (14 Μαΐου 19) σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4412/16

12. Χειριστής θέματος: Δντής ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ, Τχης (ΕΜ) Αλεξάκη Χριστίνα, τηλ. 28210 26774.

ΣΥΝΗΜΕΝΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5Α
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 6Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ