Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως την 31 Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον μηνών, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ