ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα Χώρου στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.To ΠΒΚ, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στο ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δέκα λεπτών (43.626,10€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο.2 ΤΟΥ ΠΒΚ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Εγκατάσταση Προβολέων Τεχνολογίας LED στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στους Σταθμούς Ραντάρ Νο.5 (ΣΡΑ5) και Νο.6 (ΣΡΑ6) του ΠΒΚ, στον Σταυρό και Δράπανο Χανίων Αντίστοιχα», συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια και Αντικατάσταση Θυρών στον Σταθμό…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο. 4 ΤΟΥ ΠΒΚ, ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Συστήματος Ραντάρ στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 του ΠΒΚ, στη Σαντορίνη» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.To ΠΒΚ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό επτά χιλιάδων ευρώ (107.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2.Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το ΠΒΚ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00€) άνευ ΦΠΑ. 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτάται σε…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Εκτυπωτικού Μηχανήματος στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ηλεκτρικού Διάδρομου και Πολυόργανου Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Βασιλικό Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Διαδρόμων Γυμναστικής στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στα Χανιά», συνολικού προϋπολογισμού…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία αφορά στην «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού στο ΠΒΚ», συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.812,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με…