ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΒΚ

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκμίσθωση χημικών τουαλετών στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα συνημμένα (Ειδικούς Όρους – ΤΠ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ (25.065,00€), χωρίς ΦΠΑ. Το ΠΒΚ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής της ποσότητας/ημερών χρήσης σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των ειδικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120 του ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη μίσθωση ανά χημική τουαλέτα / 24ωρο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) κλιματιστικών μηχανημάτων. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΘΕΣΙΩΝ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) διθέσιων καναπέδων και τεσσάρων (4) πολυθρόνων σαλονιού. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 30 Αυγ…

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τη Λέσχη Αξκών “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορές για την προμήθεια των ειδών παντοπωλείου (CPV:32570000-9,32420000-3) για κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του Πεδίου Βολής Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για την προμήθεια των υπόψη ειδών είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι (6) μήνες μετά από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών της, με τους ίδιους όρους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα άρθρα 118, 120 του ν.4412/16. Το κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Προμήθεια Καθαριστικών Υλικών

Το ΠΒΚ προσκαλέι κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια καθαριστικών υλικών, του Παραρτήματος «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (17.927,39 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από…

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Ζ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) του ΠΒΚ, (CPV: 50532300-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης υπέρ της υπηρεσίας έως ενός (1) έτους, και προϋπολογισθείσα αξία σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αεραγωγών του ΠΒΚ, (CPV: 50712000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης υπέρ της υπηρεσίας έως ενός (1) έτους, και προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€) χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Ειδικότερα, για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), για τα έτη 2022 και 2023 ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) έκαστο και για το έτος 2024 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (14.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών.

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την απ’ αέρος παροχή υπηρεσιών επικαλυπτικής επιτήρησης περιοχών ΠΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την απ’ αέρος παροχή υπηρεσιών επικαλυπτικής επιτήρησης περιοχών ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα  στη διακήρυξη, για τρία (3) έτη, αρχομένης από 29 Σεπ 21, με δυνατότητα…

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης (προμήθεια-εγκατάσταση) της υπόγειας καλωδίωσης επικοινωνιών στο Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 11/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης (προμήθεια-εγκατάσταση) της υπόγειας καλωδίωσης επικοινωνιών στο Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ, (CPV: 32421000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, διάρκειας δύο (2) μηνών και,…