Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για Ανάγκες του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV 09135000-4) επ’ ωφελεία του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο, βάσει τιμής- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % (μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων (δηλαδή από την μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου), διάρκειας ενός (1) μηνός και μέχρι ολοκλήρωσης της ποσότητας των 68.000 λίτρων ή της προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (49.164,83 €), χωρίς Φ.Π.Α. και δασμούς.

Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης των Κυλικείων του ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο) για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) – τιμή εκκίνησης, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από πλευράς του ΠΒΚ, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτος.

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Επισκευής Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (1+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (350.350,00€), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

Προμήθεια Νωπού Κρέατος για τις Ανάγκες της Λέσχης “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (52.212,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 1/2020 Δκξη, για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (55.500,00€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ-939 ΣΤΗ ΘΗΡΑ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη συντήρηση κτηρίου του ΠΒΚ στη Θήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οικοδομικού υλικού, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (8.156,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-508, Μ-502 ΚΑΙ Μ-511α ΤΟΥ ΠΒΚ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση εσωτερικών χώρων των κτηρίων Μ-508, Μ-502 και Μ-511 του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (2.940,00€) για την προμήθεια θυρών, τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (3.646,02€) για την προμήθεια πλακιδίων, δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.667,98€) για την προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων, τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (3.296,00€) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00€) για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IP ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικών ειδοποιήσεων τεχνολογίας IP στο χώρο εκτόξευσης του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 48952000-6), με κριτήριο κατακύρωσης συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση τιμής για το σύνολο των υλικών- υπηρεσιών , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 26/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) TARGET EXTRACTOR MODULE SET NSN 1240-51-000-9328 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ TARGET EXTRACTOR MODULE ΜΕ NSN 1240-51-000-9333 ΓΙΑ ΤΟ ΠΒΚ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Target Extractor Module set NSN 1240-51-000-9328 και Ενός (1) Εφεδρικού Υποσυγκροτήματος Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333 για το ΠΒΚ Πεδίου Βολής Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (135.600,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.