ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) TARGET EXTRACTOR MODULE SET NSN 1240-51-000-9328 ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ TARGET EXTRACTOR MODULE ΜΕ NSN 1240-51-000-9333 ΓΙΑ ΤΟ ΠΒΚ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός (1) Target Extractor Module set NSN 1240-51-000-9328 και Ενός (1) Εφεδρικού Υποσυγκροτήματος Target Extractor Module με NSN 1240-51-000-9333 για το ΠΒΚ Πεδίου Βολής Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (135.600,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑ (7) ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια-εγκατάσταση επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων και επτά (7) αεροψυκτήρων για ψυκτικούς θαλάμους των εστιατορίων του ΠΒΚ (CPV:42513290-4), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την βελτίωση υποδομής υποστήριξης μικροκυματικών ζεύξεων στο ΠΒΚ (CPV: 44212200-1), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 27/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς, ειδικούς όρους και στην τεχνική προδιαγραφή για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, Η/Ζ (κωδικός cpv 31121000-0) και ενός (1) πίνακα μεταγωγής για τις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Σταθμό Ραντάρ Νο 5 στο Σταυρό, περιοχή Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων αξίας έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) θα διεξαχθεί ως ανοιχτός μειοδοτικός με συνοπτικές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τα κριτήρια των ειδικών όρων.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ανακατασκευή φρεατίων και εξαρτημάτων στο υπόγειο δίκτυο ύδρευσης του στρατωνισμού του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.088,00€) για την προμήθεια υλικών και δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (2.912,00€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια εξακοσίων (600) μπαταριών μολύβδου, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οπωροκηπευτικών ειδών στη Λέσχη ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ», σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός είναι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV:39121100-7, 39112000-0, 39121200-8, 39122000-3, 30191000-4, 39110000-6, 39131000-9, 39112000-0, 39111000-3, 39141100-3, 39120000-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα υλικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (11.535,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σε κτήρια του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 44221000-5, 44221100-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των υλικών , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη 19/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (14.960,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ’ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εκγύμνασης εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες του ΠΒΚ (CPV: 37420000-8), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους.