Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την αποκομιδή χρησιμοποιούμενων βρώσιμων ελαίων της Λέσχης ΠΒΚ «ΑΣΤΕΡΙΑ». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16. Η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης δύναται να ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, εάν οι προσφορές κριθούν ως μη συμφέρουσες από οικονομική άποψη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ