ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21/2020

  1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι το ΠΒΚ, έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

 

α.      Νόμος υπ’ αριθμ. 4270/14 «Περί Δημοσίου Λογιστικού»,

 

β.      Νόμος υπ’ αριθμ. 1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως Αμέσους ή Εμμέσους Αντιπροσώπους, τους Μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των Τριών Κλάδων των Ε.Δ.»,

 

γ.      Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,

 

δ.      Νόμος με αριθμό 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

 

Επαναδιακηρύσσει

 

Πλειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης υπέρ της Υπηρεσίας για χρονικό διάστημα έως δύο (2) επιπλέον ετών.

 

  1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του Στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την 28 Μαϊ 20 και ώρα 13:00, ενώ όσες κατατεθούν μετά αυτήν, είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από το ΠΒΚ.

 

  1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή και μέχρι τη σύναψη σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους συνημμένους γενικούς, ειδικούς όρους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

  1. Τόπος υποβολής προσφοράς: ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων εντός του Διοικητηρίου του ΠΒΚ, Στρδο 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων, Κρήτης) τηλ 2821026781, τηλ κέντρο ΠΒΚ 2821026800.

 

  1. Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εμπορικά και  Βιομηχανικά  Επιμελητήρια, ως αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να μεριμνήσουν για την ευροία κοινοποίηση του και να τοιχοκολλήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης αποστέλλοντας σχετική έκθεση τοιχοκόλλησης.

 

  1. Οι εφημερίδες να δημοσιεύσουν τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης στις 20 Μαϊ 20,  σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

α.      Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία νούμερο 6 και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν να χρησιμοποιηθούν Νο 8.

 

β.      Οι τίτλοι να καταλαμβάνουν χώρο όχι μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά και οι υπότιτλοι όχι μεγαλύτερο από 7.

 

γ.      Να  αποστείλουν στο ΠΒΚ/ΔΠΣ μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση, 2 φύλλα, μαζί με τα σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν πρέπει να περιέχουν ΦΠΑ, γιατί το ΠΒΚ απαλλάσσεται σύμφωνα με την Π.4056/3029/87 Απόφ. Υπ. Οικονομικών.

 

  1. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ΠΒΚ.

 

  1. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Β.Κ. www.namfi.gr/procurement-announcements  από 18 Μαϊ 20.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ 2821026781.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΔ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ