ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ  25/2020 ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, επαναδιακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου σε κτήρια του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 44221000-5), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση ποιότητας-τιμής για το σύνολο των υλικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην επαναδιακήρυξη 25/2020, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα  τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (14.960,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 01 Ιουλ  20 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων.

Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 02 Ιουλ 20 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η  κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση του ΠΒΚ.

Χειρίστρια θέματος: Δντρια ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Υπλγός (ΥΠ) Δέσποινα Ντουμπαρατζή, τηλ. 28210 26774 (Τηλ. Κέντρο ΠΒΚ 28210 26800).

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ