1. Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης στο ΠΒΚ.

2. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

3. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η 13 Μαϊ 2022 και ώρα 12:00. Οι οικονομικοί φορείς  μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ