Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, η οποία στην προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων» στο ΠΒΚ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (18.920,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά Τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1