Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης (ΤΜΗΜΑ Α) και την προμήθεια πυροσβεστήρων (ΤΜΗΜΑ Β) στο ΠΒΚ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης (ΤΜΗΜΑ Α) ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των πυροσβεστήρων (ΤΜΗΜΑ Β) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (2.926,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ