Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) και στρωμάτων κρεβατιού (ΤΜΗΜΑ Β).

Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των λευκών ειδών (ΤΜΗΜΑ Α) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), χωρίς ΦΠΑ και των στρωμάτων (ΤΜΗΜΑ Β) ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (9.180,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 30 Αυγ 2021 και ώρα 12:00.

Λοιπά ως συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ