Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια προπανίου σε φιάλες στο ΠΒΚ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον έτους, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. Η εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα σε τεμάχια είναι εκατόν είκοσι (120) φιάλες των είκοσι πέντε (25) κιλών και δέκα (10) φιάλες των δέκα (10) κιλών. Ο ρυθμός με τον οποίο θα προσκομίζονται οι γεμάτες φιάλες και θα παραλαμβάνονται οι άδειες διαφοροποιείται ανάλογα την εποχή. Οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τους μήνες Μάιο – Οκτώβριο. Το ΠΒΚ έχει το δικαίωμα τροποποίησης της ανωτέρω ποσότητας κατά 20% προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ