Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών πεζοδρομίου στην Περβολίτσα και τον Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ.  Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια των πυροσβεστικών κρουνών ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (4.999,95 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ