1. Έχοντας λάβει υπόψη:

 

α.    Τις διατάξεις των (α) έως (ε) σχετικών.

 

β.    Το (ζ) σχετικό με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η απαίτηση πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015 των συναλλασσόμενων με το ΠΒΚ για παροχή υπηρεσιών/προμήθεια υλικών οικονομικής αξίας άνω των δυόμισι χιλιάδων ευρώ (2.500,00€).

 

γ.    Τα (η) έως (κ) σχετικά με τα οποία αποφασίστηκε η ανάληψη της υποχρέωσης σε βάρος Π/Υ ΠΒΚ.

 

προσκαλούμε

 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για (1) την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης πυροσβεστήρων και ελέγχου/συντήρησης συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ (6.259,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α), (2) την προμήθεια υλικών πυρασφάλειας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β) και (3) την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (4.130,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Γ), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος «Β».

 

  1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών ή υλικών κάθε Τμήματος, ενώ δύναται να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους επικυρωμένη πιστοποίηση ISO 9001:2015 της εταιρείας τους από διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. Επιπλέον, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες-πιστοποιήσεις (άδεια λειτουργίας, πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ-αρμόδιου ατόμου κλπ) για τον έλεγχο και την αναγόμωση πυροσβεστήρων. Οι προσφορές να αποσταλούν συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο πίνακα του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος «Γ».

 

  1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους στη διεύθυνση:

 

Πεδίο Βολής Κρήτης

Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων

Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

 

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: tm.prom@namfi.gr

 

  1. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΠΒΚ.

 

  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 1η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του (ζ) σχετικού.

 

  1. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος/προμηθευτής που θα επιλεγεί από τη διαδικασία οφείλει να προσκομίσει προ της υπογραφής της διαταγής ανάθεσης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο (γ) σχετικό:

 

α.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

β.    Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

γ.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.

 

  1. Παρακαλείται το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα όπως ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

 

  1. Χειρίστρια θέματος: Τμχης ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ/ΤΠ, Μ.Υ. Μποτωνάκη Άννα, τηλ. 2821026775.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ