Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης, που αφορά στην προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών ορίζεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (16.763,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η προμήθεια των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το σύνολο της προμήθειας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ