Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την υπογραφή σύμβασης που αφορά στην προμήθεια Σιδηρικών Υλικών, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (9.952,95€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Α) και Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00€) χωρίς ΦΠΑ (ΤΜΗΜΑ Β). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του (β) σχετικού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ανά τμήμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ