Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης επιχρισμάτων του κτηρίου Μ-939 στον Σταθμό Ραντάρ Νο.4 (ΣΡΑ4), στη Θήρα. Η παροχή υπηρεσιών θα έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής της προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ