Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για την Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ,

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, που αφορά στην προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για την Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ, όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τελική τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €).

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ελαστικών Αυτοκινήτων για τα Οχήματα του ΠΒΚ

Προκηρύσσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών αυτοκινήτων για τα οχήματα του ΠΒΚ, όπως αυτά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση, με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (3.640,00 €).

Dsc 0010

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

Την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στο Σταθμό Ραντάρ Δραπάνου (ΣΡΑ 6) του νέου Συστήματος Υδροδότησης – Πυρόσβεσης και των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του χώρου εστίασης και υγιεινής από τον Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης Ταξίαρχο κ. Αναστάσιο ΓΚΟΥΜΑ.