Προμήθεια Λιπαντικών Κινητήρων και Μπαταριών Οχημάτων

Προκηρύσουμε μειοδοτική διαδικασία απευθείας ανάθεσης με λήψη ενσφράγιστων προσφορών (σε κλειστό φάκελο), που αφορά στην προμήθεια λιπαντικών κινητήρων και μπαταριών οχημάτων, όπως περιγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Προσφορές με μέρος των υπό προμήθεια υλικών γίνονται δεκτές. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε υλικό. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για κάθε είδος χωριστά, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (3.540,00 €) χωρίς ΦΠΑ.