Παροχή Υπηρεσιών Μάγειρα – Σερβιτόρου για την Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ

1. Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών μάγειρα – σερβιτόρου για την Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ (CPV 55311000-3, 55322000-3), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη και στα συνημμένα παραρτήματα, διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του ΠΒΚ για ένα επιπλέον έτος (1 έτος) μετά από απλή γραπτή ειδοποίηση του Αναδόχου, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (119.655,00,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.
2. Ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών η 14 Νοε 2018 και ώρα 12:00.
3. Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 20 Νοε 2018 και ώρα 10:00 στο Πεδίο Βολής Κρήτης το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι, Χανίων, Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.