Παροχή Υπηρεσιών Κουρείου

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών κουρείου του ΠΒΚ (κωδικός cpv: 98321000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.