Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υποσταθμών ΠΒΚ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 06 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00, στο Γραφείο της ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού η 7 Μαϊου 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Διαγωνισμών στο Διοικητήριο του Πεδίου Βολής Κρήτης, το οποίο βρίσκεται εντός του στρατοπέδου της 115 ΠΜ (Ακρωτήρι Χανίων Κρήτης), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης του ΠΒΚ (CPV 50532400-7) για τις ανάγκες του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α» και το Παράρτημα «Β» των γενικών όρων και της Τεχνικής Περιγραφής, αντίστοιχα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένου της παράτασης.