ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των συστημάτων συναγερμού και των ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παρατήμα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης δύο (2) επιπλέον ετών (1+1 έτος) και συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό, για τα τρία (3) έτη, εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.