ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού επικοινωνιών, σύμφωνα με τα Παρατήματα «Α» και «Β», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ (16.562,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση τριφασικού συμπιεστή κλιματιστικής μονάδας, καθώς και την προμήθεια ψυκτικού υγρού, σύμφωνα με τα Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (3.625,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με το Παρατήμα «Α», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (19.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΕΓΓΙΤΩΝ, ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια φεγγιτών, θυρών και μαρμάρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (4.300,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.