Συντήρηση Ασφαλτικού Δαπέδου Κεντρικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων στον Στρατωνισμό του ΠΒΚ» (ΠΒΚ-19-04)

11_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12_ΤΕΥΔ 1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ5_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ6_ΓΣΥ7_ΕΣΥ8_ΣΑΥ9_ΦΑΥ10_ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥOY ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΝΤΑΡ Νο2 ΤΟΥ ΠΒΚ (RS2- ΒΑΣΙΛΙΚΟ) (ΠΒΚ -19-02)

11_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12_ΤΕΥΔ 1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ5_ΓΣΥ6_ΕΣΥ7_ΣΑΥ8_ΦΑΥ9_ΣΧΕΔΙΟ 110_ΣΧΕΔΙΟ 24_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κατασκευή Περίφραξης και Κεντρικής Πύλης σε Σταθμό Ραντάρ Νο5 του ΠΒΚ (RS5-ΣΤΑΥΡΟΣ)» (ΠΒΚ-19-01)

13_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ14_ΤΕΥΔ 12_ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ – ΠΥΛΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝsigned11_ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ signed10_ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ signed9_ΦΑΥ8_ΣΑΥ7_ΕΣΥ6_ΓΣΥ5_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ4_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ3_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ2_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών γραμμών χαλκού στον Χώρο Εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παραρτήμα «Α». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€), χωρίς ΦΠΑ.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΝΤΑΡ ΝΟ.4 (ΘΗΡΑ)

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη συντήρηση βάσης ραντάρ Νο.4 του ΠΒΚ στη Θήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.namfi.gr/ procurement-announcements.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνσης Προμηθειών & Συμβάσεων.

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελεί υπό την έγκριση του Πεδίου Βολής Κρήτης.