ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση αποθήκης του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού χιλίων διακοσίων εξήντα ευρώ (1.260,00€) για την προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων, δύο χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ (2.505,00€) για την προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησής των και χιλίων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (1.125,00€) για την παροχή υπηρεσιών επίστρωσης δαπέδου με κεραμικά πλακίδια, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αποχετευτικού δικτύου στο κτήριο Μ-711 της περιοχής του Χώρου Εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών είναι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.