ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΒΚ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ)

Το ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρο) για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης, με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) – τιμή εκκίνησης, για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης από πλευράς του ΠΒΚ, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) επιπλέον έτος.