ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση επιστέγασης χώρου στάθμευσης οχημάτων του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (4.604,40€) για την προμήθεια υλικών και πέντε χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (5.395,60€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.