ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ανακατασκευή φρεατίων και εξαρτημάτων στο υπόγειο δίκτυο ύδρευσης του στρατωνισμού του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (2.088,00€) για την προμήθεια υλικών και δύο χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (2.912,00€) για την παροχή υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.