ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ-939 ΣΤΗ ΘΗΡΑ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τη συντήρηση κτηρίου του ΠΒΚ στη Θήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια οικοδομικού υλικού, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ (8.156,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-508, Μ-502 ΚΑΙ Μ-511α ΤΟΥ ΠΒΚ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη συντήρηση εσωτερικών χώρων των κτηρίων Μ-508, Μ-502 και Μ-511 του ΠΒΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (2.940,00€) για την προμήθεια θυρών, τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και δύο λεπτών (3.646,02€) για την προμήθεια πλακιδίων, δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.667,98€) για την προμήθεια υλικών κατασκευής τοιχοπετασμάτων, τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (3.296,00€) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (2.450,00€) για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.