Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης-Επισκευής Εγκαταστάσεων του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής των εγκαταστάσεων του ΠΒΚ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (1+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (350.350,00€), χωρίς Φ.Π.Α, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.

Προμήθεια Νωπού Κρέατος για τις Ανάγκες της Λέσχης “ΑΣΤΕΡΙΑ” του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την προμήθεια νωπού κρέατος στη Λέσχη Αξκών «Αστέρια» του ΠΒΚ (CPV: 15100000), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των αγαθών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους συνημμένους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας ενός (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ (52.212,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες, για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων – μηχανημάτων του, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ασφαλίστρων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 1/2020 Δκξη, για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2+1), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (55.500,00€), χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης.