ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΒΚ

  ΘΕΜΑ:      Τροποποίηση Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων-Μηχανημάτων του ΠΒΚ (Δκξη 1/2020) ΣΧΕΤ :      Εmail της 19 Φεβ 20/Γ΄ ΚΥΠ/ΔΠΥ                    1.  Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του σχετικού, το Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης θέματος τροποποιείται όπως παρακάτω:   α. Παρ.1β(2): Για τα επιτελικά οχήματα ΠΒΚ 22,26,27 (α/α 02,03,04) οι παραπάνω καλύψεις [Παρ. 1.β.(1)] …

Προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης για Ανάγκες του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (CPV 09135000-4) επ’ ωφελεία του, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο, βάσει τιμής- το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % (μετά την αφαίρεση φόρων και δασμών) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων (δηλαδή από την μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το Νομό Χανίων, αφαιρούνται οι φόροι και δασμοί και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης για να καθοριστεί η τιμή χρέωσης ανά λίτρο καυσίμου), διάρκειας ενός (1) μηνός και μέχρι ολοκλήρωσης της ποσότητας των 68.000 λίτρων ή της προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (49.164,83 €), χωρίς Φ.Π.Α. και δασμούς.