ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διαμόρφωση του μνημείου σημαιών στον χώρο του Στρατωνισμού του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, εκτιμώμενου προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) για την προμήθεια μεταλλικών βάσεων στήριξης εκθεμάτων και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για την παροχή οικοδομικών υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.