Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Υλικού

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού (CPV:32570000-9,32420000-3) για κάλυψη αναγκών του Πεδίου Βολής Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακών υλικών είναι έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (11.990,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 23 Μαρ 20 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100