ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Η Δνση Προμηθειών & Συμβ. του ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια χρωμάτων, σύμφωνα με το Συνημμένο «1», εκτιμώμενου προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (17.737,50€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.