Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες του ΠΒΚ

Το ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για ανάγκες του ΠΒΚ (CPV: 31681410-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο σύνολο των υλικών , σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (22.409,50 €), χωρίς Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του Πεδίου Βολής Κρήτης

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των ειδών παντοπωλείου (CPV:32570000-9,32420000-3) για κάλυψη αναγκών της Λέσχης Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του Πεδίου Βολής Κρήτης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για την προμήθεια των υπόψη ειδών είναι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από 01 Ιουλ 20, με δυνατότητα μονομερούς παράτασής της υπέρ της υπηρεσίας για τέσσερις (4) μήνες, με τους ίδιους όρους. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση. Το κριτήριο για την ανάδειξη του μειοδότη θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.