Παροχή Υπηρεσιών Καθαριστηρίου ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών καθαριστηρίου (CPV: 98310000-9), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, στο σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00€), χωρίς ΦΠΑ.