Προμήθεια- μεταφορά υλικών σε χώρο του ΠΒΚ καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του περιμετρικού δικτύου φωτισμού του Χώρου Εκτόξευσης του ΠΒΚ

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια- μεταφορά υλικών σε χώρο του ΠΒΚ καθώς και την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του περιμετρικού δικτύου φωτισμού του Χώρου Εκτόξευσης του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών είναι όπως παρακάτω:

α. ΤΜΗΜΑ «Α»: Για την προμήθεια υλικών ιστών, οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (8.160,00€), χωρίς ΦΠΑ.

β. ΤΜΗΜΑ «Β»: Για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών, τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (3.080,00€), χωρίς ΦΠΑ.

γ. ΤΜΗΜΑ «Γ»: Για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, χίλια εκατό σαράντα ευρώ (1.140,00), χωρίς ΦΠΑ.

δ. ΤΜΗΜΑ «Δ»: Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτύου οδοφωτισμού, επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ (7.620,00), χωρίς ΦΠΑ.