ΕΡΓΟ: Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών Κτηρίων Μ-621 και Μ-633 στο Στρατωνισμό του ΠΒΚ(ΠΒΚ-20-01)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΣΥ ΕΣΥ ΣΑΥ ΦΑΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ  

Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ

1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (PX) του ΠΒΚ. Η Σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι από 01 Δεκ 20 έως 31 Μαϊ 21.

2. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης η υψηλότερη τιμή προσφοράς, εκφραζόμενη ως ποσοστό (%) επί του συνολικού τζίρου, με κατώτατο ποσοστό εκκίνησης των προσφορών το 10%, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας.

3. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των προσφορών ορίζεται η 19 Οκτ 20 και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στη διεύθυνση:

Πεδίο Βολής Κρήτης
Δ΄ Κλάδος Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων
Ακρωτήρι, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73100

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: cpb@namfi.gr