ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ  :   Προμήθειες – Συμβάσεις   ΣΧΕΤ   :   α. Υπ’ Αριθμ. 159/2020 Commitment ΠΒΚ β. Φ.600.1/219/72372/Σ.894/21 Μαϊ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ γ. Φ.600.1/404/74185/Σ.1552/24 Αυγ 20/ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ δ. Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών της 1 Σεπ 20   Έχοντας λάβει υπόψη :   α.   Τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».   β.   Τις διατάξεις του…