Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών επισώτρων για ανάγκες του ΠΒΚ, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Προδιαγραφή. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη προμήθεια υλικών ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ(19.680,00€), χωρίς ΦΠΑ.