ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΥΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ογκομέτρησης των δεξαμενών δυο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμου. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των δεκατριών  χιλιάδων εκατόν πέντε ευρώ (13.105,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια Σιδηρικού Υλικού. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (24.979,26€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 21/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια (προμήθεια και εγκατάσταση) εξοπλισμού εκγύμνασης εξωτερικού χώρου από το ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (63.800,00€) άνευ…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΒ ΤΟΥ ΠΒΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 20/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών των Συστημάτων Ασφαλείας Βολών του ΠΒΚ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εκατό πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (157.900,00€) άνευ ΦΠΑ. Το πλήρες…

NAMFI

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΒΚ 2021

Το Πεδίο Βολής Κρήτης, κατά το έτος 2021, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της μετάδοσης του Covid-19, διοργάνωσε πολυεθνικές και εθνικές βολές

NAMFI

To Πεδίο Βολής Κρήτης στην 14η Διεθνή Σύσκεψη Αντιπυραυλικής Άμυνας (14th 3AF ΙΑΜD) 

Aπό 7 έως 9 Δεκεμβρίου 2021, το Πεδίο Βολής Κρήτης συμμετείχε στη 14η Διεθνή Σύσκεψη Αντιπυραυλικής Άμυνας (14th 3AF IAMD 2021), που έλαβε χώρα στη Nίκαια της Γαλλίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπρόσωποι από πλήθος χωρών παγκοσμίως, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν από επιτελείς του ΠΒΚ οι δυνατότητες και η εμπειρία του ΠΒΚ στην εκτέλεση…

ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Μ-623 ΚΑΙ Μ-634 ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Εξωτερικών Χρωματισμών στα Κτήρια Μ-623 και Μ-634 στον Στρατωνισμό ΠΒΚ”. Ο συνολικός προϋπολογισμός ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ Νο.4 (ΘΗΡΑ)

Το ΠΒΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και εσωτερικής διαμόρφωσης δωματίων στο υπόγειο του κτηρίου Μ-940 στον Σταθμό Ραντάρ Νο. 4 (ΣΡΑ4, Θήρα) του ΠΒΚ. Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας…