Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή Υλικού Floating Deck Modulator-Part Συστήματος AR-51

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 35/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή υλικού Floating Deck Modulator-Part Number 21110-800-00-6 και S.N. 01904 συστήματος AR-51, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας τεσσάρων (4)…