Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8)- Κτήριο διαμονής για ύποπτα κρούσματα COVID-19

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης, επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση μη υπαγωγής τους σε συλλογική σύμβαση εργασίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση στην οποία δηλώνεται σχετικά η μη υπαγωγή.

Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ (CPV:15221000-3), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 02/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (33.300,00€), χωρίς ΦΠΑ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ    1/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς…