ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ    1/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους γενικούς – ειδικούς όρους, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της, με δυνατότητα μονομερούς…