Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ

Η ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/Δνση Προμηθειών & Συμβάσεων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών για τη Λέσχη Αξκών «ΑΣΤΕΡΙΑ» του ΠΒΚ (CPV:15221000-3), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών- υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη 02/2021, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (33.300,00€), χωρίς ΦΠΑ.