Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8)- Κτήριο διαμονής για ύποπτα κρούσματα COVID-19

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο Μ-606 (CPV:90911200-8), σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υπόψη παροχή υπηρεσιών είναι δεκαεννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς επί ποινή απόρριψης, επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση μη υπαγωγής τους σε συλλογική σύμβαση εργασίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση στην οποία δηλώνεται σχετικά η μη υπαγωγή.